Alumni 515

2017

Doktorske disertacije:

 

Bojana Vukadinović, Novi modeli za unapređenje energetske efikasnosti u polimernoj i srodnim industrijama

 

Magistarski i master radovi:

 

Kristina Krunić, Uticaj sadržaja poli(vinil alkohola) na svojstva filmova hitozana za pakovanje hrane

Helena Jelić, Uticaj molarne mase hitozana na jačinu adhezije lepka na bazi hitozana

Stefan Marković, Kinetika sorpcije boja za tekstil iz otpadnih voda pomoću polikatjonskog sorbenta na bazi hitozana

Jelena Tomić, Ispitivanje uticaja modifikacije na barijerna i mehanička svojstva filmova na bazi acilovanih derivata pektina

 

Diplomski i završni radovi:

 

Dragana Borjan, Adhezivi na bazi prirodnih polimera za spajanje metala

Sofija Arsić, Optimizacija adheziva na bazi epoksidne smole i hitozana za spajanje različitih materijala

Nikola Pavlović, Sinteza hidrogelova hitozana i poli(vinil alkohola) osetljivih na glukozu

Aleksandra Janićijević, Promena mehaničkih  svojstava sintetskih resorptivnih i nerersorptivnih hirurških konaca u simuliranim uslovima eksploatacije

Branka Purić, Kinetika i mehanizam bubrenja mikrogelova alginata i želatina

Ksenija Milošević, Ispitivanjе mehaničkih i barijernih svojstava filmova na bazi hitozana i poli(vinil alkohola)

Katarina Ignjatov, Natkritična impregnacija komercijalnih polimernih filmova na bazi skroba timolom

Jovana Savić, Sinteza i karakterizacija filmova na bazi pektina modifikovanog u reakciji esterifikacije sa dihloridom adipinske kiseline

Dejan Radovanović, Kinetika otpuštanja kofeina iz hibridnih polimernih nosača na bazi pH osetljive polikiseline, proteina i lipozoma

Milica Ješić, Polimerne mreže na bazi kazeina, metakrilne i itakonske kiseline kao nosači za otpuštanje slabo vodorastvornih aktivnih supstanci

2016

Doktorske disertacije:

 

Marija Lučić Škorić, Uklanjanje boja za tekstil iz vode fotokatalitičkom degradacijom u prisustvu nanočestica titan-dioksida imobilisanih na hidrogelove hitozana i alginata

Jelena Spasojević, Radijaciono-hemijska sinteza termo- i pH-osetlјivih antibakterijskih srebro/poli(N-izopropilakrilamid-ko-itakonska kiselina) nanokompozita

Tatjana Đakov, Poliimidne konzole za primenu u mikro-elektro-mehaničkim sistemima (MEMS)

 

Magistarski i master radovi:

 

Vesna Leontijević, Sinteza filmova pektina i karboksimetilceluloze za pakovanje hrane

Aleksandar Savić, Optimizacija sastava smese za protektiranje pneumatika

Tamara Nikolić, Uklanjanje boja za tekstil iz vodenog rastvora pomoću hidrogela hitozana modifikovanog nanočesticama TiO2

Srećko Mitrović, Imobilizacija proteaze iz Bacillus Licheniformis na mikročesticama hitozana

Milena Antić, Sinteza i karakterizacija biodegradabilnih triblok kopoliestara na bazi poli(e-kaprolaktona), poli(butilen-sukcinata) i poli(butilen-adipata)

Tijana Adamović, Natkritična impregnacija filmova acetata celuloze karvakrolom

Milica Milutinović, Modifikacija pektina u reakciji konvencionalne esterifikacije korišćenjem hlorida dikraboksilnih kiselina)

Ilinka Mirković, Sinteza termički osetljivih hidrogelova na bazi poli(N-izopropilakrilamida) i hijaluronske kiseline umreženih nanoglinama

 

Diplomski i završni radovi:

 

Lazar Stanojković, Sorpcija boja za tekstil iz otpadne vode pomoću hidrogelova hitozana

Jelena Tomić, Ispitivanje uticaja strukturnih modifikacija pektina na kapacitet i kinetiku sorpcije jona bakra

Stefan Marković, Mehaničke karakteristike kompozitnih materijala na bazi nezasićenih poliestara i r-PET vlakana

Milena Jovanović, Impregnacija filmova acetata celuloze karvakrolom primenom natkritičnog ugljenik(IV)-oksida

Nina Vučković, Ispitivanje kinetičkih parametara sorpcije pektina modifikovanog u reakciji esterifikacije sa dihloridom glutarne kiseline

2015

Doktorske disertacije:

 

Sanja Marinović, Primena novih polimernih nanokompozitnih materijala sa glinom u prečišćavanju vode koje sadrže derivate fenola

Stoja Milovanović, Impregnacija timola na čvrste nosače natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom

 

Magistarski i master radovi:

 

Miljana Čubrilo, Impregnacija poli(mlečne kiseline) timolom primenom natkritičnog ugljenik(IV)-oksida

Filip Petrović, Natkritična impregnacija acetata celuloze i polisaharidnih gelova kukuruznog skroba timolom

 

Diplomski i završni radovi:

 

Anđelka Kovačević, Uticaj porekla celuloze na rastvorljivost nitroceluloze

Aleksandar Tomić, Antimikrobni filmovi i bakterijski sintetisanih polihidroksialkanoata

Kristina Krunić, Impregnacija poli(mlečne kiseline) timolom pomoću natkritičnog ugljenik(IV)-oksidom

Snežana Krunić, Određivanje optimalnog vremena hlađenja otpreska u procesu dobijanja polipropilenskih korpica za toaletne osveživače injekcionim brizganjem

Aleksandar Savić, Uticaj vremena umrežavanja na veličinu čestica hitozana umreženih natrijum-tripolifosfatom

Mirjana Stevanović, Dobijanje i svojstva polimernih nanokompozita epoksidne smole i nanočestica titan-dioksida površinski modifikovanih iminom na bazi 3,4-dihidroksibenzaldehida i oleilamina

Tijana Adamović, Impregnacija karvakrola na acetat celuloze pomoću natkritičnog ugljenik(IV)-oksida

2014

Magistarski i master radovi:

 

Ivan Terzić, Primena natkritičnog ugljenik(IV)-oksida za dobijanje i impregnaciju aerogelova na bazi hitozana

Miodrag Dimitrijević, Sinteza hidrogelova želatina i hitozana za kontrolisano otpuštanje polifenola iz Thymus serpyllum L

Isidora Vujović, Primena kopolimernih hidrogelova alginata modifikovanih nanočesticama titan-dioksida za fotokatalitičku degradaciju boje metilensko plavo

 

Diplomski i završni radovi:

 

Radivoje Rakičević, Uticaj postupka pripreme aerogelova tapioka i kukuruznog skroba na efikasnost natkritične impregnacije bioaktivnom supstancom-timolom

Marija Milosavljević, Otpuštanje jona cinka iz mikrogelova alginata i želatina

Miljana Čubrilo, Uticaj koncentracije natrijum-hlorida na bubrenje mikrogelova alginata i želatina

Miloš Ćurguz, Impregnacija čvrstih nosača ekstraktom hmelja primenom kombinovanog procesa natkritične ekstrackije i adsorpcije

2013

Doktorske disertacije:

 

Vladimir Nikolić, Kopolimeri dobijeni kalemljenjem vinilnih monomera na skrob-uticaj amina na sintezu i procesi degradacije u životnoj sredini

Jelena Lukić, Procesi degradacije papirnо-uljne izolacije energetskih transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2-pirolidonom

 

Magistarski i mater radovi:

 

Jovana Grubić, Inkapsulacija polifenola iz vodenog ekstrakta „Thymus serpyllum L.“ u mikročestice hitozana dobijene emulzionim postupkom

Marina Golubović, Inkapsulacija polifenola iz Thymus serpyllum L. u mikročestice alignata i želatina

Jelena Petrović, Zavisnost dinamičkog viskoziteta putnih i polimer modifikovanih bitumena od vremena i načina „starenja”

Jelena Smiljanić, Karakterizacija pektina modifikovanog dikarboksilnim kiselinama

Neda Malešić, Uticaj poli(vinil pirolidona) na difuziona i mehanička svojstva poli(2-hidroksietil metakrilat/itakonska kiselina)/poli(vinil pirolidon) hidrogelova

Milica Pantić, Natkritična impregnacija polisaharidnih gelova tapioka skroba i hitozana timolom

Marina Cojkić, Inkapsulacija polifenola iz Thymus serpyllum L. u mikročestice alginata i želatina

 

Diplomski i završni radovi:

 

Nevena Čolaković, Ispitivanje mehaničkih svojstava poli(2-hidroksietil(met) akrilat/itakonska kiselina)

Jelena Mišić, Uticaj stepena umreženja na bubrenje hidrogelova hitozana i itakonske kiseline

Brankica Milenković, Uticaj temperature i pH rastvora na bubrenje hidrogelova hitozana i želatina

Ivan Terzić, Sinteza mikrogelova alginata i želatina

Jovanović Jelena, Imobilizacija peroksidaze iz rena na sintetskom kopolimeru glicidilmetakrilata i etilenglikoldimetakrilata

2012

Doktorske disertacije:

 

Vesna Panić, Sinteza i svojstva hidrogelova na bazi metakrilne kiseline modifikovanih zeolitima

Aleksandra Nešić, „Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora

 

Magistarski i master radovi:

 

Dejana Mitić, Kontrolisano otpuštanje polifenola iz Thymus serpyllum L. iz mikročestica hitozana dobijenih reverznom emulzionom polimerizacijom

Danijela Stanišić, Sinteza i karakterizacija polimernih kompleksa pektina i poli(etilen glikola)

Aleksandar Blagojević, Karakterizacija reciklirane polietilenske folije za plastenike

 

Diplomski i završni radovi:

 

Marina Simonić, Adsorpcija metala iz vodenih rastvora pomoću kopolimernih hidrogelova hitozana i metakrilne kiseline

Filip Petrović, Fotokatalitička degradacija boje C.I. Reactive Yellow 17 u prisustvu nanočestica titan-dioksida imobilisanih na hidrogelu hitozana

Sunčicа Marković, Uticaj pH rastvora na bubrenje kopolimernih hidrogelova hitozana i itakonske kiseline

Miodrag Dimitrijević, Uticaj mase biokatalizatora, lipaze iz Candida rugosa imobilisane na kopolimerni hidrogel N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline, na sintezu estra n-amil-izobutirata

Milijana Bunjac, Uticaj početnog odnosa n-amil alkohol/izobuterna kiselina na sintezu estra n-amil-izobutirata u prisustvu lipaze iz Candida rugosa imobilisane na kopolimerni hidrogel N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline

Nataša Đorđević, Fotokatalitička degradacija boja C.I. Reactive Black 5 i C.I. Acid Red 18 u prisustvu nanočestica titan-dioksida imobilisanih na hidrogelu hitozana i metakrilne kiseline

Maja Vešović, Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi alginata i neutralisane metakrilne kiseline

Ljiljana Stambolić, Uticaj mase kopolimernog hidrogela akrilamida i natrijum metakrilata, na adsorpciju bakra, kadmijuma i olova

2011

Doktorske disertacije:

 

Nikola Milašinović, Sinteza pH- i temperaturno-osetljivih hidrogelova itakonske kiseline kao nosača za imobilizaciju lipaze iz Candida rugosa

 

Magistarski i master radovi:

 

Tanja Lučić, Sinteza kopolimernih hidrogelova poli(N-izopropilakrilamida-ko-itakonska kiselina) u prisustvu površinski aktivnih materija i lipaze iz Candida rugosa

Anja Stojkov, Uklanjanje bakra, kadmijuma i olova pomoću kopolimernih hidrogelova akrilamida i natrijum metakrilata

Ivana Gluhović, Imobilizacija lipaze iz Candida rugosa u kopolimerne hidrogelove poli(N-izopropilakrilamid-ko-itakonska kiselina) sintetisane u prisustvu površinski aktivnih materija

Marko Đorđević, Uklanjanje bakra i kadmijuma pomoću kopolimernih hidrogelova hitozana i metakrilne kiseline

Jasmina Pantić, Uklanjanje boja iz vodenih rastvora pomoću kopolimernog hidrogela hitozana i metakrilne kiseline modifikovanog titan-dioksidom

Željka Madžarević, Uklanjanje katjonske boje Basic Yellow 28 iz vodenih rastvora adsorpcijom na hidrogelovima na bazi poli(metakrilne kiseline) i njenih kompozita sa zeolitima

 

Diplomski i završni radovi:

 

Gordana Šajinović, Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi hitozana i alginata

Miroslav Kalanj, Primena pH- i temperaturno-osetljivih hidrogelova N-izopropilakrilamida i hitozana za kontrolisano otpuštanje boje

Branka Peralović, Kinetika adsorpcije metala iz vodenih rastvora pomoću kopolimernih hidrogelova akrilamida i natrijum metakrilata

Marija Milosavljević, In vitro ispitivanje brzine otpuštanja diazepama i paracetamola iz hidrogelova na bazi hitozana

Svetlana Vićentić, Uticaj pH na bubrenje hidrogelova metakrilne kiseline modifikovanih zeolitima

Jelena Kovačević, Uklanjanje anjonske tekstilne boje Bezactiv Orange iz vodenih rastvora pomoću polimernih kompleksa hitozan/poli(itakonska kiselina)

Branko Bukumirović, Uticaj temperature i pH rastvora na kinetiku bubrenja kopolimernih hidrogelova želatina i delimično neutralisane akrilne kiseline

Jovana Grubić, Uticaj pH na adsorpciju bakra, kadmijuma i olova pomoću kopolimernih hidrogelova akrilamida i natrijum metakrilata

Dejan Mitić, In vitro ispitivanje brzine otpuštanja paracetamola iz kopolimernih hidrogelova hitozana i akrilne kiseline

Mina Volić, Sinteza kopolimernog hidrogela na bazi alginata i delimično neutralisane akrilne kiseline za kontrolisano otpuštanje paracetamola

Milena Varajić, Sinteza kopolimernih hidrogelova hitozana i metakrilne kiseline

Tamara Nikolić, Uticaj pH na bubrenje hidrogelova metakrilne kiseline modifikovanih visokometilovanim pektinom

Saša Damljanović, Kinetika bubrenja PNIPAAm kserogela u rastvoru titanijum-izopropoksida u izopropanolu

2010

Doktorske disertacije:

 

Nedeljko Milosavljević, Sinteza, karakterizacija i primena hidrogelova za uklanjanje bakra, kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora

 

Magistarski i master radovi:

 

Ljiljana Tolić, Ispitivanje mogućnosti primene hidrogelova hitozana i metakrilne kiseline za kontrolisano otpuštanje diklofenak-natrijuma

Svetislav Puzić, Sinteza i karakterisanje poliuretana-optimizacija procesa

 

Diplomski i završni radovi:

 

Irena Vuković, Kinetika bubrenja hidrogelova hitozana, itakonske i metakrilne kiseline

Predrag Tasić, Kontrolisano otpuštanje diklofenak natrijuma iz hidrogelova hitozana, itakonske i metakrilne kiseline

Bojana Ekmeščić, Sinteza i karakterizacija hidrogelova akrilne kiseline i želatina

Ivana Bogićević, Bubrenje hidrogelova metakrilne kiseline modifikovanih amidovanim pektinom

Mirjana Medojević, Sinteza i polimerizacija mono-2-azidoetilitakonata

Miloš Tomić, Gustina hidrogelova akrilne i metakrilne kiseline modifikovanih prirodnim polimerima

Jasmina Lazarević, Kinetika bubrenja hidrogelova metakrilne kiseline modifikovanih amidovanim pektinom

Svetlana Tasić, Uticaj parametara sinteze na bubrenja hidrogelova metakrilne kiseline modifikovanih pektinom

Ivana Gluhović, Sinteza pH-osetljivih hidrogelova hitozana za kontrolisano otpuštanje lekova

Mirjana Medojević, Sinteza i polimerizacija mono-2-azidoetilitakonata

Uroš Mićić, Izotermna dehidratacija hidrogela poli(akrilna kiselina-ko-metakrilna kiselina)

Marija Vojisavljević, Ispitivanje pH i temperaturne osetljivosti poli(2-hidroksietilmetakrilat/itakonska kiselina/poli(etilen glikol) dimetakrilata

2009

Diplomski i završni radovi:

 

Milenica Đorđević, Uticaj temperature na bubrenje hidrogelova hitozana i metakrilne kiseline

Jelena Marinković, Mehanička i termička svojstva hidrogelova hitozana i metakrilne kiseline

Dragana Paripović, Sinteza poliarilena Suzuki polikondezacijom

Ljiljana Pavlović, Uticaj pH rastvora na svojstva hidrogelova itakonske kiseline i N-izopropilakrilamida

Tanja Pavlović, Sinteza i polimerizacija mono-2-hloretil-itakonata

Milica Carević, Dobijanje biodegradabilnih polimera na bazi skroba

2008

Magistarski i master radovi:

 

Miloš Milovanović, Sinteza i karakterisanje polimera na bazi amidnih derivata itakonske kiseline

Milena Mihajlov, RAFT polimerizacija di-n-butilitakonata

 

Diplomski i završni radovi:

 

Dragana Pijetlović, Ispitivanje mogućnosti primene hidrogelova hitozana za otpuštanje lekovitih supstanci

Vukosava Knežević, Primena pH-osetljivih hidrogelova itakonske kiseline za kontrolisano otpuštanje lipaze iz Candida rugosa

Branka Čupić, Stabilizacija lipaze iz Candida rugosa imobilizacijom u hidrogelove itakonske kiseline

Jelena Ilić, Interpenetrirajuće polimerne mreže na bazi hitozona i poli(vinilalkohola)

Ivana Tošić, Sinteza i karakterizacija hidrogelova hitozona sa poli(etilenglikolom) i poli(N-vinilpirolidonom)

Marija Obradović, Uticaj sastava hidrogelova N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline na aktivnost imobilisane lipaze iz Candida rugosa

Marija Jović, Sinteza i polimerizacija metilglicidil itakonata

Dragana Vurdelja, Priprema katalizatora na bazi hroma za sintezu polietilena velike gustine

Ljiljana Pavlović, Uticaj pH rastvora na svoјstva hidrogelova itakonske kiseline i N-izopropilakrilamida

Dragana Paripović, Sinteza poliarilena Suzuki polikondenzacijom

2007

Magistarski i master radovi:

 

Simić Sanja, Sinteza i svojstva interpenetrirajućih mreža na bazi hiperrazgranatih akrilata

 

Diplomski i završni radovi:

 

Tijana Jovišević, Imobilizacija lipaze iz Candida rugosa y pH- i temperaturno-osetljive hidrogelove

Ivan Nikolić, Kinetika bubrenje hidrogelova N-izopropilakrilamida i kopolimera N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline u organskim rastvaračima

Milica Gvozdenović, Uticaj temperature na kinetiku bubrenja i kontrakcije hidrogelova N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline

Dijana Ćirić, Hidrogelovi hitozana i poli(etilen glikola)

Milica Stevanović, Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi N- izopropilakrilamida, itakonske kiseline i hitozana

Dragana Glavonjić, Uticaj temperature i pH rastvora pri sintezi na svoјstva hidrogelova na bazi N-izopropilakrilamida, itakonske kiseline i hitozana

Ivan Otašević, Uticaj silikonskih aditiva na difuziona svojstva premaza na bazi terpolimera poli(vinil acetat/vinil versatat/metil metakrilat)

Danijela Spasić, Termo-oksidativna stabilnost reciklirane polietilenske folije

Marijan Babić, Radikalna polimerizacija di-n-butil itakonata u prisustvu mikrotalasa

Jelena Pantić, Imobilizacija lipaze iz Candida rugosa u hidrogelove N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline

Marija Obradović, Uticaj sastava hidrogelova N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline na aktivnost imobilisane lipaze iz Candida rugosa

2006

Doktorske disertacije:

 

Melina Kalagasidis Krušić, Sinteza i svojstva hidrogelova osetljivih na spoljne stimulanse

Simonida Tomić, Sinteza, struktura i svoјstva hidrogelova na bazi vinilnih monomera

 

Diplomski i završni radovi:

 

Radovan Dimitrijević, Optimizacija sadržaja pigmenata u polietilenskom masterbaču

Bojana Vukadinović, Mogućnosti reciklaže polietilenske poljoprivredne folije

Sava Dobić, Hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil metakrilata, funkcionalizovanih poli(alkilen glikola) i itakonske kiseline

2005

Doktorske disertacije:

 

Sava Veličković, Sinteza i svojstva itakonskih polimera dobijenih upotrebom amino-aktivatora

 

Diplomski i završni radovi:

 

Teodora Žujović, Sinteza i polimerizacija n-butil amida itakonske kiseline

Nenad Pavlović, Kontrolisana radikalna polimerizacija vinilidenskih monomera pomoću in situ sintetisanog raft agensa

Saša Trifunović, Kopolimerni hidrogelovi 2-hidroksietilmetakrilata

Ivana Rosić, Fazna transformacija izazvana promenom temperature kod kopolimernih hidrogelova na bazi N-izopropilakrimida i itakonske kiseline

Nedeljko Milosavljević,  Praćenje bubrenja i kontrakcije zapremine kopolimernih hidrogelova N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline

Nikola Milašinović, Praćenje kinetike bubrenja i kontrakcije zapremine hidrogelova N-izopropilakrilamida i kopolimera N-izopropilakrilamida sa malim sadržajem itakonske kiseline

Stefana Stefanović, Uticaj promene sastava kopolimernih hidrogelova N-izopropilamida i itakonske kiseline na njihovu pH i temperaturnu osetljivost

Duško Paripović, Polimerizacija laktida otvaranjem prstena u masi i superkritičnom ugljendioksidu

2004

Diplomski i završni radovi:

 

Mirko Džunić, Sinteza i karakterizacija kopolimera di-2-hloretil itakonata i stirena

Đorđe Anđelkoski, Viskozimetrijsko ispitivanje svojstva poli(itakonske kiseline) u rastvoru

Marija Knežević, Sinteza i polimerizacija vinilnih monomera koji sadrže sumpor

Milica Ilić, Kinetika bubrenja hidrogelova na bazi N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline

Ivana Jovanović, Semi-interepenetrirajuće mreže N-izopropilakrilamida i itakonske kiseline sa poli(etilen glikolom)

Tanja Manić, Hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil metakrilata, poli(alkilen glikol metakrilata) i itakonske kiseline

Dejan Ristić, Uticaj promene sastava i stepena umreženja na bubrenje temperaturno i pH osetljivih hidrogelova

Bojana Apostolović, Sinteza polimera raft polimerizacijom u emulziji u prisustvu ciklodekstrina

2003

Magistarski i master radovi:

 

Melina Kalagasidis Krušić, Proučavanje kompleksa poli(itakonskе kiseline) sa poliakrilamidom i polimetakrilamidom

Enis Džunuzović, Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala na bazi akrilovanih hiperrazgranatih polimera

 

Diplomski i završni radovi:

 

Milena Avramović, Sinteza i karakterizacija poli(di-2-hloretil fumarata)

Olivera Veljković, Priprema i karakterisanjе nanokompozita polistiren/hidroksiapatit

Maja Maksimović, Ispitivanjе uticaja N,N’-dimetiletanolamina na radikalnu polimerizaciju dimetil itakonata

Rodoljub Mihajlov, Kopolimerni hidrogelovi na bazi akrilamida i itakonske kiseline

Danijel Danković, Semi-interpenetrirajuće mreže na bazi akrilamida i itakonske kiseline