Istraživanje

Laboratorija za polimerna istraživanja je deo Katedre za organsku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Kreativni i motivisani istraživači se bave sintezom i karakterizacijom polimernih materijala za primenu u medicini, farmaciji, industriji hrane i zaštiti životne sredine.
Laboratorija sarađuje sa drugim grupama na Tehnološko-metalurškom fakultetu i institucijama u zemlji i inostrantsvu: Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Farmaceutski fakultet, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Kriminalističko-policijska akademija, Institut za polimere, kompozite i biomaterijale (Napulj, Italija), Fakultet nauke i umetnosti-Adnan Menders Univerzitet (Ajdin, Turska).

Polimeri za medicinu i farmaciju

Za potrebe medicine i farmacije sintetišemo pametne polimerne materijale. Promenom sastava, oblika i veličine kontrolišemo otpuštanje aktivnih supstanci. Da bismo postigli željena svojstva i ponašanje, prirodne polimere kombinujemo sa sintetskim i/ili ih ojačavamo punilima. U zavisnosti od namene i svojstava, aktivne supstance inkapsuliramo konvencionalim metodama ili natkritičnim ugljen-dioksidom.

Polimeri za vodu bez teških metala

Ova istraživanja smo posvetili zaštiti životne sredine i uklanjanju jona teških metala iz otpadnih voda. Novija istraživanja su pokazala da je adsorpcija jedna od najboljih metoda, zato u našoj laboratoriji sintetišemo polimerne sorbente sposobne da vežu jone metala i mogu da se upotrebe više puta.

Polimeri za bistru vodu

Pošto standardne metode za uklanjanje boja proizvode sekundarni otpad koji zahteva dalje prečišćavanje, mi koristimo i savremenu metodu-fotokatalitičku degradaciju, koja obezbojava otpadne vode jer delimično ili u potpunosti degradira boje. Kao fotokatalizator koristimo titan-dioksid, koji imobilišemo na polimere da bi se lakše izdvojio iz prečišćene vode i ponovo upotrebio.

Polimeri-biokatalizatori

Mi imobilišemo enzime na/u polimere da bi mogli da se koriste kao biokatalizatori hemijskih reakcija u industrijskim procesima. Imobilizacijom obezbedjujemo njihovu stabilnost, sprečavamo denaturaciju i omogućavamo višekratnu upotrebu. Za svaki pojedinačni imobilisani sistem optimizujemo sastav i parametre reakcije.

Polimerni lepkovi

Trend u industriji adheziva je da se petrohemijske sirovine zamene bioobnovljivim sirovinama, a da se pri tome zadrži efikasnost lepka. Da bi spojili metal, drvo i kompozite, mi pravimo lepkove od prirodnih polimera. Naše lepkove je koristio i prvi srpski Formula Student tim.

Polimeri u forenzici

Imajući u vidu da je forenzika materijala od ključnog značaja za razumevanje i poboljšanje njihovih svojstava, naša grupa je započela istraživanja uzroka koji dovode do oštećenja različitih polimernih proizvoda i mogućnost njihovog otklanjanja.

LPI i industrija-transfer tehnologije

Inovacije iz istraživačkih laboratorija pomažu da se tehnologije i ekonomija brže razvijaju. Da bi se industriji omogućio pristup novim znanjima i idejama, potrebno je ostvariti vezu sa istraživačima na čemu mi vredno radimo.