Projekti

Razvoj i unapređenje filmova na bazi polisaharida namenjenih za pakovanje namernica

Zadovoljni višegodišnjom uspešnom saradnjom, nastavili smo rad sa kolegama iz Napulja na razvoju biorazgradive ambalaže. U ovom ciklusu akcenat je stavljen na pametnu ambalažu koja produžava svežinu i ispravnost hrane.

 

Bilateralni projekat Italija-Srbija, br. 451-03-01231/2015-09/5, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Italije.

 

2016-2018

Inovativni filmovi na bazi pektina za ambalažu prehrambenih proizvoda; dobijanje i karakterizacija

Ideja za projekat se javila iz potrebe da se smanji količina otpadne ambalaže. Koristimo sirovine iz otpada nakon prerade morske hrane, citrusa, jabuka itd. i pravimo razgradivu ambalažu koja će zameniti nerazgradivu, prisutnu na tržištu.

 

Bilateralni projekat Italija-Srbija, br. 680-00-566/2013-09/4, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministero degli affari esteri, Italija.

 

2012-2015

Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita

U okviru ovog projekta bavimo se sintеzom i karakterizacijom novih funkcionalnih polimera, hidrogelova i kompozita za materijale visokih zahteva, kao i za materijale za primenu u medicini, stomatologiji, farmaciji i zaštiti životne sredine.

 

Projekat br. 172062, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

2011-2018

Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenti hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti

Aktivne supstance inkapsuliramo različitim metodama u pametne polimere. Time omogućavamo kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih supstanci da bi poboljšali kvalitet hrane.

 

Projekat br. III 46010, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

2011-2018

Funkcionalni i funkcionalizovani i unapređeni nanomaterijali

Kako se polimerni nanokompoziti sve više koriste u različitim granama industrije i naša istraživanja su okrenuta ka njihovoj sintezi. Oblast koja privlači pažnju istraživača poslednjih godina je primena ovih materijala u medicini i medicinskom bioinženjeringu

 

Projekat br. III 45005, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

2011-2018

Radiation Curing of Composites for Enhancing their Feature and Utility in Healthcare and Industry

Cilj ovog projekta je razvoj jednostavne radiolitičke metode za sintezu kompozita sa antimikrobnim svojstvima. U tu svrhu koristimo prirodne polimere u kombinaciji sa nanočesticama srebra.

 

Projekat F22051, finansiran od Internacionalne agencije za atomsku energiju (IAEA).

 

2011-2015

National Platform for Knowledge Triangle in Serbia

Cilj ovog projekta je poboljšanje sinergije između istraživanja, obrazovanja i inovacija u Srbiji i poboljšanja kvaliteta organizacije u istraživanju, obrazovanju i inovacijama.

 

Tempus JP 158881 – 2009.

 

2010-2013

Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Applications

Ubacivanjem nanočestica u polimernu matricu dobijamo kompozite koji se koriste u medicini. Za sintezu nanočestica koristimo zračenje visokih energija jer je lakša modifikacija, poboljšana biokompatibilnost i homogenija raspodela unutar matrice.
Projekat F23028, finansiran od Internacionalne agencije za atomsku energiju (IAEA).

 

2009-2013

Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials Centre

Cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta, kapaciteta i potencijala naših istraživanja, kroz razmenu znanja i iskustva sa istraživačkim institucijama EU i industrijskim sektorom.

 

FP7-REGPOT 2009-1.

 

2009-2012

Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita definisane molekulske i nadmolekulske strukture

U ovom projektu poboljšavamo i menjamo svojstva polimernih materijala. Polimere kombinujemo sa drugim materijalima i pravimo kompozite i/ili ih ojačavamo dodatkom (nano)punilа.

 

Projekat br. 142023, finansiran od Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

2006-2010

Sinteza, modifikovanje i karakterisanje sintetskih i prirodnih polimernih materijala

Tokom realizacije ovog projekta započeli smo istraživanja materijala na bazi prirodnih polimera. Kako ovi materijali uglavnom ne ispunjavaju sve neophodne zahteve, modifikujemo ih i/ili kombinujemo sa drugim monomerima i polimerima.

 

Projekat br. 1948, finansiran od Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.

 

2002-2004